Протести на адвокатите в Турция срещу Законопроекта за промени в Закона за адвокатурата

Протести на адвокатите в Турция срещу Законопроекта за промени в Закона за адвокатурата

Настоящата публикация е превод на част от статията на Бертил Емра Одер, която е професор по Конституционно право и декан на Юридическия факултет в Коч, Истанбул със заглавие „Атаки срещу адвокатските колегии. Нов епизод на залавяне и разсейване в Турция”. Статията е публикувана на 17.07.2020 г. в професионалния блог по Конституционно право –Verfassungsblog на английски език.1 В статията си авторът представя протеста на адвокатите срещу промените в структурата на адвокатските колегии2, предвидени в Законопроекта за изменение на Закона за адвокатурата и конституционния статус на адвокатурата в Турция. Разгледани са причините за промените в Закона за адвокатурата, целящи отслабването на съществуващите в момента силни и прогресивни адвокатски колегии в Турция.

Проф. Бертил Емра Одер изтъква, че в разгара на пандемията от COVID-19 хиляди адвокати в Турция са прекарали дни и нощи в продължение на почти две седмици, протестирайки срещу Законопроекта за промени в Закона за адвокатурата. Законопроектът предвижда намаляване на представителството на адвокати от големите градове на Турция (предимно по-прогресивните градове) в Националния съюз на турските адвокатски колегии (National Union of Turkish Bar) и освен това позволява създаването на нови адвокатски колегии. Основните опасения са, че това може да се използва за отслабване на съществуващите силни адвокатски колегии, които многократно в миналото са критикували правителството по въпроси, свързани с правата на човека и защитата на върховенството на закона.

Затова водещите местни адвокатски колегии са организирали протести срещу проектозакона, изтъквайки, че той атакува както организационната сила на адвокатите, така и независимостта на адвокатската професия. Основният протест е организиран от водещите адвокатски колегии под наименование „Марш на отбраната” (the Defense March). Участващите в протеста адвокати са тръгнали пеша от родните си градове към Анкара, облечени с тоги. Според проф. Бертил Емра Одер „Маршът на отбраната” е спечелил обществена подкрепа по целия си маршрут, където участниците многократно подчертават своя ангажимент в законната борба като защитници на правата на човека на особено уязвимите групи. На границата с Анкара участниците са били блокирани от полицията около 27 часа, като въпреки високите температури са задължени да чакат, без достъп до място за преспиване, храна и тоалетна. След като адвокатите най-накрая успяват да влязат в Анкара, демонстрацията е забранена от губернатора на града, под предлог пандемията от COVID-19. Председателите на адвокатските колегии също така не са допуснати да влязат в парламента по време на дискусиите по Законопроекта за промени в Закона за адвокатурата в парламентарната комисия.

Адвокатски колегии: професионализъм и активизъм при конституционно защитен статут

Проф. Бертил Емра Одер посочва в статията си, че адвокатските колегии имат специфичен конституционен статут в Турция сред другите професионални сдружения спрямо своите членове по професионални, регулаторни и етични въпроси (чл. 135 от Конституцията). Те не са причислени към обикновените неправителствени организации, чиито правен режим е регулиран в Закона за сдруженията или Закона за фондациите, а са полу-публични институции, за които има специфично законодателство. Това ясно определя техните задължения и ограничения по отношение на регулирането, защитата и надзора над професионалната компетентност. Адвокатските колегии имат различни правомощия по отношение на правилното упражняване и качеството на адвокатската професия, като например осигуряване на етичните стандарти, обучение на млади адвокати, обучение по време на работа, правна помощ, наблюдение на съдебни процеси, отчитане, законодателен мониторинг и отправяне на препоръки към политиката на държавата. Като се има предвид значението на тяхната институционална автономия за демократичното общество, принципите на държавния контрол върху адвокатските колегии също са предварително зададени в Конституцията, за да се гарантира минимална и внимателна държавна намеса. Дейностите им не могат да бъдат спрени, без съдебно разпореждане. По същия начин единствено със съдебно разпореждане може да допусне отстраняването на избраните от тях органи.

Авторът на статията изтъква, че активността на адвокатите и участието им в стратегическите съдебни процеси в Турция, води до това адвокатските колегии, техните комитети или отделни адвокати винаги активно да участват в обществено-политически дебати. Във времена, когато политическите партии са слаби и опозицията е неефективна или разсеяна, политическата роля на адвокатските колегии става по-видима. Като активна част от гражданския контрол чрез оказване на правна помощ, консултации и наблюдаване на процеси, те се включват в конфликтите срещу постоянните практики на политическо господство, дискриминация, основана на пол, безнаказаност, покровителство и корупция.

През последните двадесет години адвокатите са засилили своето обществено участие чрез различни вътрешни и външни фондове за финансиране и програми за подкрепа на жени при насилие, деца жертви на насилие, бежанци, възрастни хора, бедни селяни или тежки нарушения на правата на човека. Проектът на Съвета на Европа за укрепване на адвокатските колегии и професионалната компетентност на адвокатите в защитата на правата на човека, който предстои да завърши през 2021 г., е пример за продължаваща инициатива за изграждане на капацитет, финансирана отвън.

Все още значителен брой адвокати участват активно и оказват правна подкрепа за защита правата на човека в граждански организации. Същевременно през последните години адвокатската професия е подкопана от безпрецедентна мащабна намеса, масови съдебни процеси срещу адвокати и незачитане на принципа за равенство на оръжията. През 2019 г. Хюман Райтс Уоч (Human Rights Watch) призова за прекратяване на системното задържане под стража и преследване на адвокати в Турция.

Последните изменения в Закона за адвокатурата: улавяне и разсейване

На фона на политическото напрежение, Законопроектът за промени в Закона за адвокатурата е представен, като имащ за цел да осигури плурализъм при упражняването на адвокатската професия срещу доминирането на единна адвокатска структура в провинциите. Законопроектът предвижда структурни промени, като премахване на единните адвокатски колегии в провинциите и позволява тяхното увеличаване. Освен това Законопроектът преконфигурира представителство в Националния съюз на турските адвокатски колегии чрез промяна на принципа на пропорционалност. Поправките предвиждат, че в избирателен район с поне 2000 адвокати могат да бъдат създадени алтернативни адвокатски колегии в провинции с над 5000 адвокати. Това означава, че в метрополитните градове Анкара, Истанбул и Измир ще има повече от една адвокатска колегия, за разлика от настоящата една адвокатска колегия за една провинциална система. Законопроектът предвижда да се контролира Националният съюз на турските адвокатски колегии чрез адвокатските колегии на малките провинции и новите множество адвокатски колегии в големите провинции. Съответно адвокатските колегии ще бъдат представлявани от равен брой делегати в Националния съюз на турските адвокатски колегии, но само от един допълнителен делегат повече за всеки 5000 членове. Това ще има отрицателно въздействие върху адвокатските колегии в райони с голям брой членове (Анкара, Истанбул и Измир), добре известни с критиките си срещу „демократичния разпад“ в Турция.

Проф. Бертил Емра Одер смята, че промените свързани с адвокатските колегии е част от „политиката на залавяне“, която отслабва гражданското общество чрез раздробеност, безредици и съперничество вместо лоялна конкуренция и представителство. Промените в структурата на адвокатурата в Турция създават възможност за приобщаване на адвокати, добре настроени към правителството, като им се предоставя възможност да проникнат в администрацията на независимите досега адвокатски колегии. Съществуват опасения, че дисциплинарните правомощия на Националния съюз на турските адвокатски колегии  могат да бъдат използвани спрямо критично настроените адвокати.

Авторът изтъква, че промените в Закона за адвокатурата може да се разглеждат и като тактически пример за „политика на разсейване“, която поддържа общественото мнение и противниците на правителството заети. Законопроектът отклонява вниманието от икономическите трудности, причинени от пандемията COVID-19 и най-важното – падащия рейтинг на правителството. Новият законопроект обаче не е изолирано разсейване, а част от по-голяма програма за разсейване. Освен дебата за адвокатските колегии, правителството повдигна едновременно два спорни въпроса, а именно превръщането на музея Света София в джамията и оттеглянето на Турция от Истанбулската конвенция за превенция и борба с насилието над жени и домашно насилие. Тези въпроси са подходящи за повишаване на напрежението между прогресивните сегменти на обществото и правителството, докато консолидират религиозно мотивираната, националистическата и социално консервативната основа на правителството. Две точки от този дневен ред, адвокатските колегии и преобразуването на Света София в джамия, са приключени. Остават опасенията дали Турция, ратифицирала Истанбулската конвенция като първа държава на Съвета на Европа през 2012 г., ще се оттегли от нея. За разлика от дебата за музея Света София, въпросът за Истанбулската конвенция може да окаже неочаквано отрицателно въздействие при избори поради повишаването на осведомеността на обществото за насилието над жените.

В заключение проф. Бертил Емра Одер подчертава, че ограничаването на прогресивните адвокатски колегии в Турция, интензивното използване на улавянето с разсейването обикновено служи за консолидиране на електоралните низове на управляващите. Това може да е сигнал за предсрочни избори или планирана избирателна стратегия. Освен това, тази ситуация в Турция може да бъде казус за тестване на издръжливостта на избирателните автокрации, когато те засилват залавянето и разсейването във времена на намаляваща подкрепа на хората и икономическа рецесия.

Превод и редакция

д-р Сибила Игнатова, адвокат

  1. Цялата статия на проф. Бертил Емра Одер може да бъде прочетена на английски език: Oder, Bertil Emrah: Attacking the Bar Associations: A new episode of capture and distraction in Turkey, VerfBlog, 2020/7/17, https://verfassungsblog.de/attacking-the-bar-associations/.
  2. Следва да се уточни, че в статията на английски език проф. Бертил Емра Одер е написала „bar associations“, които на български език са преведени „адвокатски колегии“.
Споделяне

Tags: , , ,

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *