ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 И УПРАЖНЯВАНЕТО НА АДВОКАТСКАТА ПРОФЕСИЯ В ГЕРМАНИЯ

ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 И УПРАЖНЯВАНЕТО НА АДВОКАТСКАТА ПРОФЕСИЯ В ГЕРМАНИЯ

COVID-19 lawyers

На 13.03.2020 г. по предложение на Министерския съвет на основание чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България и във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19 българският парламент прие Решение за обявяване на извънредно положение върху територията на цялата страна, считано от 13.03.2020 г. до 13.04.2020 г. На 3.04.2020 г. отново по предложение на Министерския съвет беше прието Решение от Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение върху цялата територия на Република България до 03.05.2020 година. Вследствие на това с решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, взети с Протокол № 9/15.03.2020 г., Протокол № 10/16.03.2020 г. и др., беше спряно разглеждането на почти всички граждански, административни и наказателни дела с малки изключения за бързи и спешни наказателни производства. В периода на обявеното извънредно положение беше ограничен достъпът до всички съдебни сгради в Република България. Всичко това оказа съществено влияние върху работата на българските адвокати, които повече от два месеца не можеха да упражняват своята професия. Много от българските адвокати бяха лишени от доход, докато в същото време продължаваха да дължат заплащането на месечни наеми, осигуровки, авансов данък и други разходи, свързани с упражняването на адвокатската си работа.

Глобалното разпространение на COVID-19 и предприетите рестриктивни мерки за социална дистанция срещу разпространението му в Германия се отразиха на упражняването на адвокатската професия, като предимно бяха засегнати по-малките адвокатски кантори. Най-засегнати от кризата се оказаха адвокатите, поели грижите за децата си, които вследствие на въведените ограничения в Германия не можеха да посещават детски градини и училища. Работата на съдилищата в Германия не беше преустановена, но се провеждаха предимно съдебни заседания по някои бързи административни и наказателни производства. Получаването и изпращането на съдебни книжа не беше ограничено, тъй като от години в Германия факсът е основно средство за комуникация между адвокатите и съдилищата. Адвокатите имат и възможност да използват специалните си адвокатски пощи. От 01.01.2018 г. всеки адвокат е длъжен да притежава това техническо средство за комуникация, чрез което по електронен път се изпраща и получава кореспонденцията със съда.

Настоящата статия представя накратко въведените ограничителни мерки срещу разпространението на COVID-19 в Германия и отражението им върху упражняването на адвокатската професия, възможността за получаване на спешна безвъзмездна държавна помощ от адвокатите, както и работата на Федералната адвокатска камара за подпомагане на адвокатите в Германия по време на пандемията от COVID-19.

1. Ограничителните мерки в Германия срещу разпространението на COVID-19

На 17.03.2020 г. Институтът „Робърт Кох“1 оповести, че заплахата за здравето на населението на Германия от предаване на вируса COVID-19 се е увеличила от „значителна“ на „висока“. Затова бяха инициирани съвместни консултации между федералното правителство и правителствата на 16-те федерални провинции на Германия. Междувременно на 18.03.2020 г. канцлерът Ангела Меркел направи телевизионно обръщение към нацията, в което беше акцентирано върху грижата на Германия като федерация да бъде опазен всеки живот, тъй като всеки човек има значение. Изтъкната беше готовността на държавата да подпомогне предприемачите и работещите при възникналите икономически ограничения.2 Въз основа на проведените консултации на

22.03.2020 г. канцлерът на Германия Ангела Меркел оповести, че следва да бъдат въведени ограничителни мерки на територията на федерацията, свързани със забрана за контактуване на повече от двама души (с изключение на членовете на едно домакинство), спазване на дистанция от 1,5 м, затваряне на всички заведения за хранене (с възможност за извършване на доставки за домашна консумация) и др. Изрично беше подчертано, че остават разрешени пътуването към работа, спешната помощ, пазаруването, посещенията при лекар, участието в срещи, полагането на належащи изпити, оказването на помощ на другиго, индивидуалните спортове и упражненията на чист въздух, както и други необходими дейности. По силата на § 28-32 от Федералния закон за предотвратяване и контрол на инфекциозните заболявания при хората 3, даващи право на всяка от 16-те провинции на Германия да предприема подходящи мерки и забрани при борбата със заразните болести, освен мерките на федерално ниво от 22.03.2020 г. провинциите въведоха свои собствени ограничителни мерки, свързани със забрана за контактуване, с дейността на хранителните магазини, училищата, детските градини и др.

След обявените ограничения на територията на федерацията от 22.03.2020 г. в Бундестага на Германия започна обсъждането на общ пакет от мерки за борбата срещу последиците на пандемията от коронавирус, включващ приемането на законодателни актове, които да уредят някои последици от въведените ограничения и да предвидят допълнителни средства за подкрепа на икономиката на Германия. В този общ пакет беше включен и Законът за изменение на държавния бюджет на Германия за 2020 година. Федералното правителство предложи допълване на разходите с общо 122 487 милиарда евро, които да покрият възникналите нужди на здравната система, както и последиците от пандемията за икономиката, предприятията и заетостта. Така разходите на федерацията за 2020 г. бяха увеличени от 362 милиарда евро на 484 487 милиарда евро. Законът за изменение на държавния бюджет на Германия за 2020 година беше обсъден и приет от Бундестага и Бундесрата и на 27.03.2020 г. беше публикуван във „Федералния вестник“ на Германия.

Въз основа на проведена телефонна конференция на 06.05.2020 г. между канцлера на Германия Ангела Меркел и представители на провинциалните правителства на територията на цялата федерация продължиха своето действие следните ограничения: спазването на дистанция от 1,5 м, задължителното носене на защитни маски на обществени места, заповедта за ограничаване на контактите беше удължена до 05.06.2020 г., като след това бе разрешен престоят на публични места на лицата от едно домакинство, както и от още едно домакинство. В случай на нарастване на броя на заразените лица следва да бъдат взети незабавни мерки. В случай че бъдат установени повече от 50 заразени лица на 100 000 лица в рамките на 7 дни, провинциите съвместно със съответните здравни служби следва да имат концепция за въвеждане на ограничения. Здравните служби на провинциите следва да информират за това Института „Робърт Кох“. Допълнително бе постигнато споразумение4, че всяка провинция е отговорна за постепенното възстановяване на дейностите, които първоначално са били забранени на територията на цялата федерация на 22.03.2020 година. Например провинциите са отговорни за постепенното отваряне на ресторантите и туристическите обекти (хотели, пансиони и ваканционни жилища) при спазване на хигиенните изисквания и спазване на дистанция, за което ще бъде взето решение на конференция на министрите на икономиката на провинциите. Провинциите са отговорни за постепенното отваряне на театрите, оперите, концертните зали и кината при спазване на хигиенните изисквания и спазване на дистанция, за което ще се вземе решение на конференция на министрите на културата на провинциите. Големите събития като фестивали, спортни събития, концерти и др. са забранени, като с оглед на високия риск от заразяване с коронавирус това следва да бъде спазвано поне до 31.08.2020 г., и др. Така например с решение от 09.06.2020 г. правителството на Баден-Вюртемберг прие изменение в Наредбата за мерките за защита срещу разпространението на коронавирус5, което влиза в сила на 10.06.2020 г. и съответно на 15.06.2020 година.

2. Съдебната система в Германия по време на пандемията от COVID-19

Ограниченията срещу разпространението на COVID-19 на територията на федерацията засегнаха съдебната система на Германия. В сградите на съдилищата беше въведен ограничен достъп, като в някои съдилища се изискваше попълването на формуляр за достъп с данни за лицето, което влиза в съда.

Комуникацията между съдилищата и адвокатите не беше нарушена, тъй като, както беше посочено, изпращането и получаването на съдебни книжа в Германия се извършва по факс, а също и чрез специалната адвокатска поща. Наред с това срещу заплащане на такса (около 12 евро) и задължение за връщане в определен срок е възможно съдебната документация (делото) да бъде изпратена до кантората на адвоката. До затруднения не се стигна и поради това, че от 01.01.2018 г. всички германски съдилища с изключение на Федералния конституционен съд на Германия са задължени да осъществяват комуникацията си по електронен път.

Съгласно чл. 97, ал. 1 от Основния закон на Германия съдиите са независими. Съобразно принципа за независимостта на съда всеки съдия в Германия сам решава въпроса за провеждането на съдебните заседания. Работата на съдилищата не беше преустановена, но повечето съдилища провеждат съдебни заседания предимно само по някои бързи административни6 и наказателни производства. По отношение на гражданските производства съдебните заседания се пренасочваха за месец юли 2020 година. Следва обаче да се има предвид, че Гражданският процесуален кодекс на Германия предвижда изключение от т.нар. принцип за устност на процеса (Grundsatz der Mundlichkeit). Според § 128, абз. 2 от Гражданския процесуален кодекс на Германия при постигнато съгласие между страните съдът може да постанови решение без устно разглеждане на делото, т.е. без явяване в съда. Това на практика се извършва чрез размяна на съдебни книжа между страните, която се осъществява чрез съда най-вече по факс или съответно чрез специалната адвокатска поща. Наред с това съгласно § 128а от Гражданския процесуален кодекс на Германия съдебното заседание може да бъде проведено и чрез видеоконференция по молба на страните или по разпореждане на съда. При тези условия въпреки въведените ограничения във връзка с пандемията в Германия достъпът на адвокатите до съда на практика не беше ограничен.

Междувременно по повод на въведените ограничения в Германия президентът на Федералната адвокатска камара д-р Улрих Веселс призова да бъде гарантиран достъпът до правосъдие с оглед на спазването на принципа за правовата държава, тъй като адвокатурата има основно значение за функционирането на върховенството на закона като предпоставка за функционирането на конституционната държава.7

3. Безвъзмездна финансова помощ за адвокатите във връзка с пандемията от COVID-19 и обезщетения по Закона за предотвратяване и контрол на инфекциозните заболявания при хората

Наложените мерки на федерално и провинциално ниво, свързани с пандемията, създадоха затруднения в икономиката на Германия. Това най-вече се отрази на самостоятелно заетите лица, малките предприятия, лицата, упражняващи свободна професия (адвокатите), артистите и земеделските производители. Кризата засегна предимно по-малките адвокатски кантори, както и адвокатите с деца, които не можеха да посещават детските градини или училищата. Въведените ограничения за социална дистанция породиха екзистенциални проблеми при адвокатите поради срива в приходите от хонорари, докато в същото време те трябваше да изплащат различни текущи разходи.

Затова на 23.03.2020 г. федералното правителство на Германия прие решение за отпускане на спешна безвъзмездна помощ за малкия бизнес от всички сектори на икономиката, за самостоятелно заетите лица, свободните професии (включително адвокатите), артистите и земеделските производители в размер до 50 милиарда евро, която да ги подпомогне за плащане на наеми, лизинг и други оперативни разходи. Бундестагът и Бундесратът обсъдиха решението за спешна помощ заедно с въпроса за промени в държавния бюджет на Германия, като целият пакет от мерки за спешна помощ беше приет от Бундестага и Бундесрата на 27.03.2020 г.

Средствата за спешната държавна помощ в размер на 50 милиарда евро бяха осигурени от Банката за развитие на Германия. Това е най-голямата национална банка за развитие в света и третата по големина банка в Германия по отношение на общите активи.

Федералното Министерство на икономиката и Министерството на финансите се договориха с федералните провинции за сключването на административно споразумение, като Бавария -която е настоящ председател на конференцията на министър-председателите на 16-те федерални провинции – координираше преговорите от страна на федералните провинции. В административното споразумение бяха уредени въпросите за изплащането на средствата за спешна безвъзмездна помощ. Средствата от федералния фонд за помощи бяха на разположение от 30.03.2020 г. Кандидати за отпускане на спешна помощ от федерацията можеха да бъдат самостоятелно заетите лица, лицата, упражняващи свободна професия (включително адвокатите), артистите, малки предприятия, включително земеделците с до 10 служители, които имат постоянна икономически активна дейност на територията на Германия или местно седалище и са регистрирани в данъчните служби.

Спешната помощ беше предназначена за осигуряване на икономическото съществуване на кандидата и за преодоляване на затрудненията, възникнали в резултат на кризата с коронавируса. Кандидатите от всички икономически сектори, които имат до 5 служители, можеха да кандидатстват за еднократна безвъзмездна помощ до 9000 евро за три месеца, а предприятията с до 10 служители – за еднократна безвъзмездна помощ до 15 000 евро, също за три месеца.

Изискваше се кандидатът за спешна помощ да не е имал финансови затруднения към 31.12.2019 година. Заявлението се подаваше по електронен път, като в него изрично следваше да се отбележи, че попълването на невярна информация е свързано с наказателноправни последици. Срокът за кандидатстване беше до 31.05.2020 година.

Наред с това 16-те федерални провинции на Германия предвидиха и предоставянето на безвъзмездна помощ на провинциално ниво.8 Всяка провинция сама определяше размера на помощта. Възможно беше федералната помощ да се комбинира с помощ от съответната провинция, но в случай че е налице свръхпомощ, тя следваше да бъде възстановена. В немските медии се появи информация, че са установени измами във връзка с предоставянето на спешна помощ и се извършва разследване от компетентните органи.9 Така например берлинската криминална служба разпространи прессъобщение, че извършва разследване на 41 измами, свързани с предоставена спешна помощ на територията на Берлин.10

На 17.06.2020 г. Федералната адвокатска камара публикува на уебсайта си информация, подготвена от комисията по социално право11 към камарата, че според Федералния закон за предотвратяване и контрол на инфекциозните заболявания при хората адвокатите, засегнати от пандемията от коронавируса, могат да получат два вида обезщетения. Първото обезщетение е за загуба на печалба поради карантина или забрана за работа. Второто обезщетение е за загуба на печалба от страна на родителите поради затваряне на детските градини или училищата. Публикувани са адресите на институциите във всички федерални провинции на Германия, където може да бъдат подадени заявления от адвокатите за изплащане на обезщетения по този закон, както и информация за възможността в някои провинции заявленията да бъдат подадени онлайн.

На 22.04.2020 г. на уебсайта на Федералната адвокатска камара бяха публикувани данни от проведена сред адвокатите анкета за въздействието на пандемията от коронавирус върху адвокатурата в Германия.12 В анкетата са участвали 14 489 адвокати, като най-много адвокати са от следните провинции – Северен Рейн-Вестфалия – 4406 адвокати, Бавария – 3129 адвокати, и Баден-Вюртемберг – 1837 адвокати. Анкетата съдържа следните въпроси: Имате ли от началото на пандемията от коронавируса значително по-малко клиенти?; Имате ли деца, за които е следвало да се грижите във връзка с въведените ограничения?; Кандидатствали ли сте за спешна безвъзмездна помощ? и др. В бр. 3 от юни 2020 г. на специализираната брошура BRAK Magazin13 към изданието „Новини от Федералната адвокатска камара, списание за адвокатската професия“ е публикуван анализът на адвокат Стефани Бойрих за резултатите от проведената през април 2020 г. анкета. Според авторката данните от анкетата сочат, че предприетите действия от Федералната адвокатска камара на Германия са били необходими. В анализа е посочено, че според 2/3 от участвалите в анкетата адвокати броят на клиентите е намалял вследствие на пандемията от коронавируса, макар това да не е засегнало всички области на правото. В анкетата 19 % от участвалите адвокати са посочили, че след настъпването на пандемията са продължили да имат същия брой клиенти, 17,36 % от участвалите адвокати са имали 50 % по-малко клиенти в сравнение с предишните 6 месеца, 16,96 % са имали 75 % по-малко клиенти и 7,97 % не са имали нито един клиент от началото на кризата. 44,6 % от участниците в анкетата са заявили, че са кандидатствали или имат намерение да кандидатстват за спешна безвъзмездна помощ. На въпроса кога смятат, че ще бъдат преодолени икономическите последици, 36,98 % от участниците в анкетата са отговорили, че последиците ще може да бъдат преодолени в рамките на 6 месеца, 23,88 % от участниците смятат, че това ще стане в рамките на около една година, а 4,35 % отговарят, че това ще стане в рамките на две години. В публикувания анализ е споменато, че през следващите седмици ще бъде направен анализ дали оценката на анкетираните за преодоляването на кризата е била правилна. В заключението на анализа е посочено, че Федералната адвокатска камара предвижда да проведе последваща анкета за оценяване на отражението на пандемията от коронавируса върху работата на адвокатите, за да бъдат предприети съответни действия.

4. Дейност на Федералната адвокатска камара по време на пандемията от COVID-19

От самото начало на въвеждането на ограниченията на федерално и провинциално ниво срещу разпространението на COVID-19 в Германия на уебсайта на Федералната адвокатска камара беше създаден специален раздел „Коронавирус“14. Този раздел съдържа подробна информация, която подпомага адвокатите при работата им в условията на възникналата криза.

Публикувани са всички приложими законодателни актове относно въведените ограничения на федерално и провинциално ниво във връзка с COVID-19. Публикувани са и всички ограничителни мерки на федерално ниво, както и всички актове, с които са предприети ограничителни мерки от компетентните органи в 16-те федерални провинции на Германия.

Представени са и предприетите от страна на Европейския съюз действия във връзка с пандемията от COVID-19, като например дейността на Европейската комисия по подготвянето на нови законодателни актове, стратегии, препоръки и др.

В този раздел са публикувани разяснения под заглавие „Най-често задавани въпроси за коронавируса“, подготвени от Адвокатската камара – Мюнхен15, които съдържат отговор на над 20 въпроса, свързани с упражняването на адвокатската професия в условията на въведените ограничения – например разяснение относно възможността компетентните органи (съгласно Федералния закон за предотвратяване и контрол на инфекциозните заболявания при хората) да изискват информация от адвоката относно негов клиент и конфликта с адвокатската тайна и др.

На уебсайта на Федералната адвокатска камара ежедневно се актуализира съдебната практика на Федералния конституционен съд на Германия и на административните съдилища на отделните провинции по оспорването на актовете за налагане на ограничителни мерки във връзка с разпространяването на COVID-19.1616

Публикувани са и становищата на камарата относно обсъждани законопроекти, свързани с решаването на последиците от COVID-19 в Бундестага, и писма на президента на Федералната адвокатска камара на Германия д-р Улрих Веселс до канцлера Ангела Меркел и някои федерални министерства.

На 17.06.2020 г. Федералната адвокатска камара публикува на уебсайта си становище17 във връзка с подготвен от федералната провинция Шлезвиг-Холщайн законопроект с наименование „Закон за съдебните производства по време на епидемия“18, имащ за цел да осигури функционирането на съдилищата дори и по време на епидемична ситуация с национален обхват. Според Федералната адвокатска камара заложената в законопроекта концепция има смисъл, защото си поставя за цел да се предотврати забавянето на съдебните производства по време на пандемия, тъй като именно търсещите защита могат да станат жертва на това. В становището си Федералната адвокатска камара подробно разглежда предложените процедурни правила и отправя редица критични бележки. Като ключов проблем се изтъква, че съдебната власт не е адекватно технически оборудвана и често не използва съществуващите възможности за електронна обработка на документи или файлове. В подготовката на становището са участвали редица комисии към Федералната адвокатска камара: Комисията по гражданско процесуално право, Комисията по социално право, Комисията по семейно и наследствено право, Комисията по несъстоятелност, Комисията по данъчно право, Комисията по административно право, Комисията по защита на личните данни и др. На уебсайта на Федералната адвокатска камара е посочено, че законопроектът все още не е внесен в Бундесрата.

Отделен раздел съдържа актуална информация, свързана с въздействието на пандемията от COVID-19 върху трудовоправните и икономическите въпроси, както и подробна информация за предоставената спешна безвъзмездна помощ на федерално и провинциално ниво в Германия.

Федералната адвокатска камара участва и в международни форуми, посветени на въздействието на световната пандемия от COVID-19 върху адвокатската професия. В бр. 3 от юни 2020 г. на специализираната брошура BRAK Magazin19 към изданието „Новини от Федералната адвокатска камара, списание за адвокатската професия“ e поместена статия от адвокат д-р Вероника Хорер относно проведената на 10-12.04.2020 г. онлайн дискусия на тема „Пандемията и адвокатурата – кой печели?“ по време на Международния юридически форум в Санкт Петербург.20 В статията са представени данни за отражението на кризата в различните държави-участнички в международния форум. Така например в доклада на представителя на Руската адвокатска камара проф. д-р Юрий Пилипенко е споменат нарастващият страх на адвокатурата, че няма да може икономически да устои на пандемията. Отразено е също, че руските адвокати не са получили никаква финансова помощ от държавата. Представителят на френската адвокатура Мари Бонон е изразила опасения, че съдилищата във Франция ще бъдат претоварени след пандемията, тъй като по време на кризата работата им е била почти напълно преустановена. Според статията резултатите от дискусията сочат, че адвокатурата в повечето страни е изправена пред едни и същи проблеми.

В заключение следва да се отбележи, че въпреки въведените ограничения в Германия срещу разпространението на COVID-19 работата на адвокатите в съдилищата не беше ограничена така, както това се случи в България. Прави изключително впечатление бързият процес на обсъждане и приемане на законодателни промени в Закона за държавния бюджет за 2020 г. на Германия за подпомагане на икономиката и предоставянето на спешна безвъзмездна помощ на федерално ниво на самостоятелно заетите лица, малките предприятия, лицата, упражняващи свободна професия (включително адвокатите), артистите и земеделските производители, които са най-съществено засегнати от възникналата пандемия. Освен безвъзмездната помощ засегнатите от кризата адвокати имат право да получат и два вида обезщетение за загуба на печалба съгласно Федералния закон за предотвратяване и контрол на инфекциозните заболявания при хората. Накрая следва да се отбележи, че създаденият раздел „Коронавирус“ на уебсайта на Федералната адвокатска камара на Германия съдържа изключително полезна информация, която ежедневно се обновява и дава възможност на адвокатите в Германия да се запознаят с всички актуални въпроси във връзка с упражняването на адвокатската професия по време на пандемията от COVID-19.

Сибила Игнатова21

Статията е публикувана в бр. 7/2020 на Списание „Адвокатски преглед“ – издание на Висшия адвокатски съвет

 1. Институтът „Робърт Кох“ (Robert Koch-Institut-RKI) е националният орган за превенция на заразни болести и за ранно откриване и предотвратяване на разпространението на инфекции. За тази цел институтът провежда епидемиологични и лабораторно базирани анализи и извършва научни изследвания за причината, диагностиката и профилактиката на заразните заболявания.
 2. Вж. по-подробно за телевизионното обръщение към нацията на Ангела Меркел Игнатова, С. COVID-пандемията и как се справят с нея в Германия. Ограничителните мерки във връзка с коронавируса. Спешна безвъзмездна помощ на федерално и провинциално ниво. – Общество и право, 2020, № 3-4, 34-35.
 3. Федералният закон за предотвратяване и контрол на инфекциозните заболя-вания принадлежи към т. нар. съвместно законодателство, даващо право на провинциите на Германия да приемат законодателни актове при условие и до такава степен, доколкото федерацията не упражнява своите законодателни правомощия в същата област (чл. 72 от Основния закон). Вж. по-подробно за изключителното и съвместното законодателство в Германия Игнатова, С. Цит. съч., 35 – 36.

 4. Всички решения от проведената телефонна конференция на 06.05.2020 г. между канцлера на Германия Ангела Меркел и представители на провинциалните правителства може да бъдат видени на адрес: https://www.bundesregierung.de/resource/blob/973812/1750978/fc61b6eb1fc1d398d66cfea79b565129/2020-05-06-beschluss-mpk-data.pdf?download=1
 5. Наредбата за мерките за защита срещу разпространението на коронавирус на Баден-Вюртемберг може да бъде видяна на адрес: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg
 6. Например жалби срещу въведените ограничителни мерки във връзка с пандемията от COVID-19 и др.
 7. Прессъобщение на уебсайта на Федералната адвокатска камара на Германия: https://www.brak.de/fuer-joumalisten/pressemitteilungen-archiv/2020/presseerklaerung-06-2020/
 8. Вж. по-подробно за отпуснатите безвъзмездни помощи на провинциално ниво Игнатова, С. Цит. съч., 47-49.
 9. Информация от уебсайта на обществената медия ARD: https://www.tagess-chau.de/investigativ/ndr-wdr/corona-betrug-101.html.
 10. Информация от уебсайта на вестник „Берлинер цайтунг“: https://www.bz-berlin.de/berlin/landeskriminalamt-ist-41-betruegem-der-corona-selbsthilfe-auf-der-spur.
 11. Информация от Комисията по социално право на Федералната адвокатска камара: https://www.brak.de/w/files/newsletter_archiv/berlin/2020/2020_219anlage.pdf.
 12. Анкетата може да бъде видяна на уебсайта на Федералната адвокатска камара на Германия: https://www.brak.de/w/files/00_startseite/covid19/2020_04_20_ gesamtergebnis_umfrage_coronakrise_brak.pdf
 13. Beyrich, S. Corona – Ausblick und Ruckblicken in Zahlen. – BRAK Magazin, Ausgabe 3/2020, 4-5.
 14. Разделът „Коронавирус“ на уебсайта на Федералната адвокатска камара може да бъде видян на адрес: https://www.brak.de/die-brak/coronavirus/.
 15. По данни на Федералната адвокатска камара в Адвокатската камара -Мюнхен, към 1.01.2020 г. членуват около 22 269 адвокати. Това е най-голямата адвокатска камара в Германия: https://brak.de/w/files/04_fuer_journalisten/statistiken/2020/mitgliederstatistik_2020.pdf.
 16. Уебсайт на Федералната адвокатска камара на Германия, съдържащ актуална съдебна практика във връзка с пандемията от СОVID-19: https://www.brak. de/die-brak/coronavirus/corona-und-die-justiz/rechtsprechungsuebersicht/.
 17. Stellungnahme Nr. 26/2020, Juni 2020, Sicherung der Funktionsfahigkeit der Gerichte wahrend einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite: https://brak.de/zur-rechtspolitik/stellungnahmen-pdf/stellungnahmen-deutschland/2020/juni/stellungnahme-der-brak-2020-26.pdf.
 18. Epidemiegerichtsgesetzes (EpiGG).
 19. Horrer, V. St. Petersburg International legal forum. – BRAK Magazin, Ausgabe 3/2020, S. 9.
 20. Международният юридически форум в Санкт Петербург (St. Peterburg international legal forum) е обща инициатива на Министерството на правосъдието на Руската федерация, Върховния съд на Руската федерация и Музея „Ермитаж“ за диалог по актуални юридически теми с представители на различни юридически професии, министерства на правосъдието и учени от цял свят. Този форум се организира от 2011 г. насам и в него ежегодно участват над 4000 представители на различни професии от 80 държави от всички континенти.
 21. Адвокат от София и адвокат от ЕС в Адвокатската камара – Берлин. Доктор по право. През 2008 г. участва в Програмата за обучение на млади адвокати в Бон, организирана от Германската фондация за международно правно сътрудничество и Федералната адвокатска камара на Германия.
Споделяне

Tags: , , , , ,

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *