ПРОИЗВОДСТВОТО ПО СТАБИЛИЗАЦИЯ – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЛИЗКО БЪДЕЩЕ

ПРОИЗВОДСТВОТО ПО СТАБИЛИЗАЦИЯ – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЛИЗКО БЪДЕЩЕ

стабилизация

Настоящото изложение има за цел да проследи развитието на идеята за производството по стабилизация, което бе уредено с последните изменения и допълнения в Търговския закон 1 (ТЗ). Характерното за това производство е, че целта му е да предотврати откриване на производство по несъстоятелност. За това е необходимо постигане на споразумение между търговец и кредиторите му, в което да залегне начина на изпълнение на задълженията му, с което да се продължи дейността на търговеца2. Интересен въпрос е и дали сегашната правна уредба ще се промени в близко бъдеще и в каква насока ще бъде тази промяна.

Нашето право и сега познава два способа за навременно оздравяване на длъжника и прекратяване на производството по несъстоятелност (извънсъдебното споразумение  по чл. 740-741а ТЗ и оздравителният план чл. 696 и сл. ТЗ), но те са приложими в рамките на вече открито производство по несъстоятелност3. Практиката красноречиво доказва, че в откритото производство по несъстоятелност значително намаляват възможностите на длъжника да продължи дейността си4. Тези способи остават извън обхвата на настоящото изложението, защото те се развиват в рамките на вече открито производство по несъстоятелност.

Извън обхватът на изложението остават и специфичните оздравителни процедури, които предхождат откриването на производство по несъстоятелност на определени видове търговци, които извършват дейност под надзор. Такива са кредитните институции (банки), инвестиционни посредници и др.5

1. Предпазен конкордат (1932г. – 1951 г.)

Производството по стабилизация не е новост за нашата правна действителност. Още през 1932 г. е приет Закон за предпазен конкордат6 (ЗПК). Понятието конкордат произлиза от думите за съгласие и съгласуване от френски език7. Конкордатът има различно значение в публичното и в частното право. В публичното право с „конкордат” се означавали договорите, които отделните държави сключвали с папата8. В частното право той се свързва със способите за приключване или избягване на несъстоятелността9. Доктрината и съдебната практика преди 1951 г. са признали предимствата на предпазния конкордат и неговото значимо място като способ за навременно „спасяване“ на длъжника от дългото и скъпо струващо производство по несъстоятелност10. ЗПК е бил насочен към всеки търговец, който е спрял или се намира в опасност да спре платките си, като последният може да поиска от компетентния за обявяването му в несъстоятелност съд откриване на производство за сключване на предпазен конкордат11. ЗПК е отменен с влизането в сила на сега действащия Закон за задълженията и договорите12.

2. Предпазният конкордат и национализацията (1947 г.)

С оглед на настъпилите социални и икономически промени след 09.09.1944 г. в България, конкордатът постепенно започва да губи своето правно значение. В процесът на национализация13, държавата поема пасива на национализираното частно индустриално или минно предприятие, но до размера на актива му14. Установяването на актива и пасива се извършва съобразно Правилник за приложение за Закона за национализация на частни индустриални и минни предприятия (ППЗНЧИМП)15, за което се изготвя нарочен баланс16. Върху държавата, респективно върху национализираното предприятие, не преминават задължения, които произтичат от предпазен конкордат17.

3. Производство за споразумение с кредиторите (1989 г. – 1996г.)

С приемането на Указ № 56 за стопанската дейност18 (УСД) е уредено т. нар. „производство за споразумение с кредиторите”19. Това производство се явява алтернатива на възможността да се окаже помощ от държавата на фирма20, изпаднала в неплатежоспособност или обявена в несъстоятелност21. В същността си производството за споразумение с кредиторите е предприемане на мерки за възстановяване платежоспособността на длъжник, като му се окаже финансова или друга помощ, отсрочат се или се разсрочи погасяването на неговите задълженията22. Съдебната практика счита, че споразумението между кредиторите уредено в УСД, представлява така наречения конкордат23.

Възможността за споразумение с кредиторите предхожда ликвидацията24. Легитимирани да искат откриване на това производството са фирмата, или някой от кредиторите, което искане се подава до една от обслужващите банки25. Производството за споразумение се ръководи от председателя на банката, при която е образувано производството, или от определен от него служител на банката26. Срокът, в който производството трябва да приключи е един месец, като по съгласие между кредиторите и длъжника срокът може да бъде удължен27. Ако не се постигне споразумение, председателят на банката, който ръководи производството за постигане на споразумение, е длъжен в 3-дневен срок писмено да уведоми окръжния съд, където е регистрирана фирмата28. След това уведомление съдът образува дело за обявяване на несъстоятелност29. Съдът дава на длъжника подходящ срок, в който да представи редица документи като  баланс към деня на образуване на делото,  списък на вземанията и задълженията на фирмата и др.30 Интересното при това производство е ангажирането не само на държавен орган какъвто е съдът, а и на друг стопански субект – банка с неприсъщи за нейната дейност функции.

4. Преструктуриране на рисковите експозиции

Подобно на производството по стабилизация беше уредено в отменената Наредба № 9 на БНБ31. Става дума за т.нар. преструктуриране на рискови експозиции. Под рискови експозиции Наредба № 9 на БНБ (отм.) разбира всички кредити и други вземания на банка независимо от основанието за възникването им и използвания финансов инструмент, за които има риск от загуби и които се отчитат по амортизирана стойност32.

Самото преструктуриране на експозиция представлява изменение на първоначалните условия на споразумение чрез даване на отстъпки от банката към длъжника, предизвикани от влошаване на финансовото му състояние, водещо до невъзможност да се изплати в срок пълният размер на дълга, които отстъпки банката не би дала при други обстоятелства33. Съгласно Наредба № 9 на БНБ (отм.) първоначалните условия на споразумението се считат за изменени при намаление на дълга (главница и/или лихви), замяна на част от дълга срещу собственост, рефинансиране или други финансови отстъпки от страна на банката, с изключение на промени в договорените лихвени проценти, породени от промени в пазарните лихвени нива34.

5. Производство по стабилизация (2017-)

Производството по стабилизация е особено съдебно производство, в което участват търговец, който е изправен пред реална опасност от неплатежоспособност, и неговите кредитори35. Производство по стабилизация може да се открие за търговец, който не е неплатежоспособен, но се намира в непосредствена опасност от неплатежоспособност36, т.е. то предхожда производството по несъстоятелност. По своята цел – да се стабилизира/оздрави и да се продължи дейността на търговеца, производството по стабилизация е близко с производството по оздравяване на предприятието37.

Съгласно Мотивите към Законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон, в основата на приемането на текстове, които уреждат производство по стабилизация, са препоръките на Европейската комисия от 12 март 2014 г. за нов подход към фалита и несъстоятелността на предприятията38. Въпреки, че текстът на мотивите говори за „препоръки”, вероятно се има предвид само една препоръка, а именно Препоръка на Комисията от 12.3.2014 година за нов подход към фалита и несъстоятелността на предприятията39 (Препоръка на ЕК). Цел на Препоръката на ЕК е да насърчи държавите членки да установят правна рамка, която дава възможност за ефикасно преструктуриране на жизнеспособни предприятия във финансови затруднения и предоставя втори шанс на почтените предприемачи, с което се подкрепят предприемачеството, инвестициите и заетостта и се допринася за ограничаване на пречките пред гладкото функциониране на вътрешния пазар40.

При един внимателен прочит на Препоръката на ЕК могат да се открият известни разлики с новите текстове на ТЗ. Така например, съгласно Препоръка на ЕК „длъжник“ означава всяко физическо или юридическо лице, намиращо се във финансови затруднения, при които има вероятност от несъстоятелност41. Субективният обхват на българската правна уредба обаче е по-стеснен. Друга интересна разлика може да бъде открита по отношение на може би една от най-важните последици от откриването на производството по стабилизация – спирането на изпълнителни действия. Съгласно Препоръката на ЕК, длъжниците следва да имат право да поискат от съд да разреши временно спиране на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение, предявени от кредиторите, включително обезпечените и привилегированите кредитори, които могат иначе да възпрепятстват перспективите за план за преструктуриране42. Това спиране на практика означава временно отнемане от съд на правото на принудително изпълнение на вземане, предявено от кредитор срещу длъжник43. Към спрените изпълнителни производства, ТЗ е добавил и тези, които са по реда на Закона за особените залози44, но не и уредените в Закона за договорите за финансово обезпечение45 (ЗДФО). Тази липса може да се обясни по няколко начина.  Първо, целта на финансовите обезпечения може да е свързан със стабилността на финансовата система като цяло. Системният риск, който е присъщ на определени сетълмент системи следва да бъде ограничен. За това, ползата от общи правила по отношение на обезпеченията, предвидени в рамките на тези системи е от съществено значение46. Второ, за да бъде финансовото обезпечение квалифицирано като приемливо съгласно извикванията на Регламент (ЕС) № 575/201347, то остатъчният матуритет на защита следва да е не по-малък от остатъчния матуритет на експозицията48. Това означава, че изискването на Регламент (ЕС) № 575/2013 не би могло да бъде спазено, ако в плана за стабилизация се предвижда разсрочване на задължения. Трето, по принцип реализирането на финансовото обезпечение не следва да е обвързано от одобрение на условията за реализиране от съд, друга институция или друго лице49.

6. Заключение

Производството по стабилизация цели предотвратяване на откриване на производство по несъстоятелност чрез постигане на споразумение между търговец с неговите кредитори и за начина на изпълнение на задълженията му, с което да не се прекратява дейността му.

В исторически план стабилизационните производства са претърпели редица промени. Тези промени са не само в използваната терминология, но и в процедурите, които са се прилагали. Началото на подобен род производства в България е поставено през 1932 г. с приемането на ЗПК (отм), с който е бил уреден предпазния конкордат. Всеки търговец, който е спрял или се намира в опасност да спре платките си е можел да поиска от компетентния за обявяването му в несъстоятелност съд, откриването на производство за сключване на предпазен конкордат50. Тази процедура е просъществувала близо деветнадесет години. Нейното действие е ограничено още със започването на национализацията (1947 г.), а впоследствие този правен институт е изцяло отменен (1951 г.).

Със започването на икономическите, а малко по-късно и политически промени в България (1989 г.), е уредена процедура, наречена споразумение с кредиторите. Тази процедура носи някои доста екзотични черти, въпреки, че съдебната практика по това време я припознава като „конкордат”51. Законодателният подход в това производство въвлича освен длъжник, кредитори, съд и банките, на които възлага неприсъщи функции. Това странно решение не е възприето в последяващото развитие на института.

Интерес представлява институтът по преструктуриране на рискови експозиции. Това производство, за разлика от останалите подобни на него, се развива между длъжника и само един от неговите кредитори-банка.

С регламентирането на производството по стабилизация, в нашето право бе приведено в съответствие с Препоръката на ЕК от 2014 г. (с някои особености по отношение на изпълнението на част от обезпечените вземания). По въпроса, дали тази правна уредба ще се радва на стабилност във времето, то считам, че отговорът е отрицателен. Промяната в сегашната правна уредба ще се наложи с приемането на т. нар. Директива за предоставяне на втори шанс52, която в момента е само предложение, но вероятно ще стане част от правото на ЕС в близкото бъдеще.

Д-р Иван Мангачев

Изображение snowing

 1. Обн. ДВ. бр.48 от 18 Юни 1991г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 30 Декември 2016г.
 2. Чл. 761 ТЗ.
 3. Я. Тянкова, Необходимост от промяна в правното регламентиране на извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност, Дайджест „Търговско и конкурентно право“, 2012 г., кн. 01, ПИС ЕПИ-Online.
 4. Тянкова (2012).
 5. Става въпрос за правилата и процедурите по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, Обн. ДВ. бр.62 от 14 Август 2015г., доп. ДВ. бр.59 от 29 Юли 2016г.
 6. Обн., ДВ, бр. 295 от 29.03.1932 г., отм., бр. 275 от 22.11.1950 г., в сила от 1.01.1951 г.
 7. Решение № 52 от 3.02.2014 г. на ПАС по в. т. д. № 1338/2013 г. (не е влязло в сила).
 8. К. Кацаров, Систематичен курс по българско търговско право, 4-то фототипно издание (Българска книга и печат, София 1990) 927.
 9. Ibid.
 10. Тянкова (2012).
 11. Чл. 1, ал. 1 ЗПК.
 12. Обн., ДВ, бр. 275 от 22.11.1950 г., в сила от 1.01.1951 г., доп., бр. 50 от 30.05.2008 г. Виж т. 5, § 4 от Преходните правила на ЗЗД. Съгласно § 5 от Преходните правила на ЗЗД, висящите дела в съдилищата по обявени несъстоятелности и по даден предпазен конкордат се довършват по досегашния ред.
 13. Съгласно чл. 1 от Закона за национализация на частни индустриални и минни предприятия (ЗНЧИМП), Обн., ДВ, бр. 302 от 27.12.1947 г., изм. и доп., бр. 176 от 2.08.1949 г., национализацията е процес на превръщането на частна собственост в собственост на държавата, т.е. общонародна собственост. Подробно за този процес виж К. Кацаров, Теория на национализацията (Ciela, София 2012). За съвременните възможности за национализация виж И. Мангачев, Правните реформи на национализацията в банковия сектор съпоставка и кратък коментар на директива 2014/59/ЕС, http://gramada.org/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/.
 14. § 44 ППЗНЧИМП, издаден от министъра на индустрията и занаятите, обн., ДВ, бр. 39 от 18.02.1948 г., изм., бр. 181 от 2.08.1950 г.
 15. § 56 ППЗНЧИМП.
 16. § 44 ППЗНЧИМП.
 17. § 44, б. „в” ППЗНЧИМП.
 18. Обн., ДВ, бр. 4 от 13.01.1989 г., отм., бр. 59 от 12.07.1996 г.
 19. Чл. 65-67 УСД и чл. 74 УСД.
 20. Следва да се има предвид, че под фирма УСД не разбира наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва (чл. 7, ал. 1 ТЗ), а имуществено, социално и организационно обособен участник в стопанската дейност с отделно наименование, който работи на стопанска сметка и което е юридическо лице освен едноличните и колективни фирми на гражданите (чл. 10, ал. 1 УСД).
 21. Чл. 65, ал. 2 УСД.
 22. Чл. 66, ал. 4 УСД.
 23. Определение № 229 от 29.VI.1993 г. по гр. д. № 606/93 г., V г. о., ВС.
 24. Чл. 65, ал. 3 УСД. Става дума за производство по несъстоятелност по смисъла на УСД.
 25. Чл. 66, ал. 3 УСД.
 26. Чл. 66, ал. 5 УСД.
 27. Чл. 66, ал. 7 УСД.
 28. Чл. 67, ал. 1 УСД.
 29. Чл. 67, ал. 2 УСД.
 30. Чл. 67, ал. 3 УСД.
 31. Наредба № 9 от 3.04.2008 г. за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск (отм.), (Наредба № 9 на БНБ (отм.)) Обн., ДВ, бр. 38 от 11.04.2008 г., в сила от 11.04.2008 г., отм., бр. 40 от 13.05.2014 г.
 32. Чл. 2 Наредба № 9 на БНБ (отм.).
 33. Чл. 13, ал. 1 Наредба № 9 на БНБ (отм.).
 34. Чл. 13, ал. 2 Наредба № 9 на БНБ (отм.).
 35. Г. Григоров, Производство по стабилизация на търговец – общи положения, Дайджест „Търговско и облигационно право“, 2017 г., кн. 06, ПИС ЕПИ-Online 1.1.
 36. Чл. 762, ал. 1 ТЗ.
 37. Григоров (2017) 1.1.
 38. http://www.parliament.bg/bills/43/602-01-31_ZID_Targovskiya_zakon.PDF , стр. 3 от Мотивите.
 39. Брюксел, 12.3.2014 г., C(2014) 1500 final http://ec.europa.eu/justice/civil/files/c_2014_1500_bg.pdf.
 40. Чл. 1 Препоръка на ЕК.
 41. Чл. 5 (а) Препоръка на ЕК.
 42. Чл. 10 Препоръка на ЕК.
 43. Чл. 5 (в) Препоръка на ЕК.
 44. Обн., ДВ, бр. 100 от 22.11.1996 г., изм. и доп., бр. 62 от 1.08.2017 г.
 45. Обн., ДВ, бр. 68 от 22.08.2006 г., изм., бр. 102 от 29.12.2015 г.
 46. Пар. 1, Преамбюл Директива 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2002 година относно финансовите обезпечения, ОВ L168/43 от 27.06.2002 г.
 47. Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (Регламент (ЕС) № 575/2013), ОВ L 176/1 от 27.6.2013 г.
 48. Чл. 207 (5) Регламент (ЕС) № 575/2013.
 49. Чл. 11, ал. 3, т. 2 ЗДФО.
 50. Чл. 1, ал. 1 ЗПК (отм.)
 51. Определение № 229 от 29.VI.1993 г. по гр. д. № 606/93 г., V г. о., ВС.
 52. Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно рамки за превантивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива 2012/30/ЕС, COM(2016) 723 final, 2016/0359(COD), Страсбург, 22.11.2016 г., http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52016PC0723.
Споделяне

Tags: , , , ,

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *