СЦИЛА ИЛИ ХАРИБДА ЗА ЦИФРОВОТО РАДИО В БЪЛГАРИЯ

СЦИЛА ИЛИ ХАРИБДА ЗА ЦИФРОВОТО РАДИО В БЪЛГАРИЯ

1Цифровизацията при радиоразпръскването в България е между Сцила и Харибда, само българския съд, като Одисей, би могъл да преведе цифровото радио към европейските достижения.

Ще започнем статията с част от изказването на Мария Габриел- комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество:“ През последните няколко години работихме неуморно за развитието на цифровия единен пазар, чиито осезаеми постижения са в полза на европейските граждани и предприятия. Показахме, че само с общ подход на ЕС можем заедно да се изправим пред променящите се предизвикателства и да успеем с цифровата трансформация. Цифровата асамблея е нашето ключово събитие, на което ще обсъдим бъдещите цифрови възможности и политически приоритети и ще подновим ангажиментите си, основани на общите ни стойности“.

Изказването на българския еврокомисар за цифровата икономика и общество поставя въпроса как участва България в развитието на цифровия единен пазар на ЕС при цифровизацията на радиоразпръскването на територията на държавата.

Преди да бъде разгледан този въпрос, накратко следва да се спомене, че Законът за електронните съобщения (ЗЕС) е нормативният акт в Република България, който урежда обществените отношения, свързани с осъществяване на електронни съобщения (чл. 1, ал. 1 от ЗЕС). Съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗЕС „Електронните съобщения се осъществяват чрез пренасяне, излъчване, предаване или приемане на знаци, сигнали, писмен текст, изображения, звук или съобщения от всякакъв вид чрез проводник, радиовълни, оптична или друга електромагнитна среда“. Според ЗЕС при прилагането му държавните органи спазват принципите на законоустановеност, предвидимост, прозрачност, публичност, консултативност, равнопоставеност, пропорционалност, технологична неутралност по отношение на мрежите при предоставянето от предприятията на електронни съобщителни услуги и свеждане на регулаторната намеса до минимално необходимото (чл. 5 от ЗЕС).

В чл. 6 от ЗЕС е предвидено, че държавното управление на електронните съобщения се осъществява от Министерския съвет, от Съвета по националния радиочестотен спектър и от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Съгласно чл. 8, ал. 1 Министерският съвет по предложение на Съвета по националния радиочестотен спектър приема политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър и я обнародва в „Държавен вестник“. Министерският съвет по предложение на Съвета по националния радиочестотен спектър приема Национален план за разпределение на радиочестотния спектър и го обнародва в „Държавен вестник» (чл. 8, ал. 2 от ЗЕС).

Разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от ЗЕС определя, че функциите по регулиране и контрол при осъществяването на електронните съобщения се извършват от Комисията за регулиране на съобщенията /по-долу КРС/. Според ЗЕС КРС изпълнява законовите, подзаконовите нормативни актове и общите административни актове в областта на електронните съобщения, политиката в електронните съобщения, политиката по планиране и разпределение на радиочестотния спектър и политиката по пощенските услуги. Основните правомощия на КРС са избороени в чл. 30 от ЗЕС.

Съгласно чл. 30, т. 12 от ЗЕС, Комисията за регулиране на съобщенията издава разрешения за ползване на индивидуално определен ресурс за осъществяване на  електронни съобщения, чрез налични и/или нови електросъобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване, след решение на СЕМ. В чл. 30, т. 10 от същия закон е предвидено, че КРС издава разрешения за ползване на индивидуален ограничен ресурс. Легална дефиниция на последния се съдържа в §1, т. 43 от ЗЕС. Същият представлява е ресурсът, ограничен по природни дадености или по технически причини – номера от Националния номерационен план и адреси, радиочестотния спектър съгласно Националния план за разпределение на радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения. Това правило за разпределяне на радиочестотния спектър, произтича от разпоредбата на чл. 18, ал. 3 от Конституцията на Република България, че Държавата осъществява суверенни права върху радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения.

Вече бе споменато, че към Министерски съвет има съвет по радиочестотния спектър, които му предлага държавната политика по планиране и разпределяне на радиочестотния спектър.

С решение № 112 на КРС от 14.03.2019 г. е приета Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър /ДВ бр. 27 от 2019, в сила от 06.04.2019/. С решение № 74 на МС от 9.02.2006, обнародвано в ДВ е приета държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър. В т.4.1.1. е от приложение 1 към решение № 74 на МС е „Осигурен е радиочестотен ресурс в лентите 174-230 MHz и 1452-1492 MHz за преход към наземно цифрово радиоразпръскване Т-DAB съгласно международни споразумения“.

С решение № 556 от 6 август 2020 г. е приета  Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България за периода до 2022 /ДВ, бр. 72 от 14.08.2020/. В т.3.2., абзац 5 от решение № 556 от 06.08.2020 г. е посочено, че Към настоящия момент наземно цифрово радиоразпръскване може да се осъществява чрез мултиплексите за цифрова телевизия. Тази възможност не се използва от радиооператорите поради липсата на лицензирано съдържание за цифрово радио. При наличието на осигурен радиочестотен спектър за цифрово радиоразпръскване липсата на лицензирано съдържание се явява основна причина пред радиооператорите за реализиране на наземно цифрово разпространение на радиопрограми в страната“. В същата точка от горепосоченото решение четем, пак важна констатация, че: „През следващите години следва националният регулатор да продължи периодично да проучва чрез обществени консултации пазарния интерес за изграждане на национална обществена мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване на радиосигнали по стандарта Т-DAB/Т-DAB+ (Terrestrial Digital Audio Broadcasting). За реализиране на тази възможност за България са защитени 34 радиочестотни разпределения в радиочестотната лента 174-230 MHz. Комисията за регулиране на съобщенията и Съветът за електронни медии следва да предприемат действия за улесняване въвеждането на цифровите технологии в наземното разпространение на радиопрограми“.

В далечната 2001 г. е прието РЕШЕНИЕ № 837 на Министерски съвет от 18.12.2001 г. за утвърждаване на актуализация на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на отбраната и на сигурността, както и за съвместно ползване между тях, утвърден с Решение № 347 на Министерския съвет от 2001 г. (ДВ, бр. 54 от 2001 г.).

С параграф 209, ал. 5 от ПЗР на ЗЕС изрично е предвидено, че 01.09.2013 наземното телевизионно радиоразпръскване в България се прекратява. Планът за въвеждане на наземно цифрово радиоразпръскване е част от разрешението за телевизионно радиоразпръскване, съобразно параграф 209, ал. 6-9 от същия закон, но не и по отношение на наземното радиоразпръскване.

Практически, съгласно чл. 48, ал. 1 от ЗЕС, КРС може да открие процедура по спазване на глава V от същия закон за издаване на разрешение за ползване на индивидуално ограничен ресурс, радиочестотен спектър за наземно цифрово радиоразпръскване. Правният спор, кое предхожда- разрешението от КРС или лиценза от СЕМ по смисъла на чл. 116е, ал. 1 от ЗРТ, или обратното е решен в чл. 48, ал. 4 във връзка с чл. 30, т.10 от ЗЕС. Предприятие, получило разрешение за наземно цифрово радиоразпръскване първо кандидатства за разрешение за цифрово радиоразпръскване, после за лиценз радио дейност пред СЕМ. Това е и съществената разлика с аналоговото радиоразпръскване, за което следва първо решение на СЕМ, съобразно чл. 30, т.12 от ЗЕС, а после решение за индивидуално определен аналогов ресурс. Тук е мястото и да подчертаем, че съгласно чл. 90, ал. 3, т. 2 от ЗЕС, разрешение се издава без търг или конкурс, когато броят на подадените намерения за разрешения за цифрово радиоразпръскване е по-малък или равен на броя на решенията, които могат да бъдат издадени от КРС.

До настоящия момент КРС не е издала нито едно разрешение за наземно цифрово радио. Повод за отказите е следния: Мнозинството от КРС приема, че задължително условие за започване на процедура по издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване (Т-DAB+) на територията на гр. София е да е налице приет официален документ, отразяващ политиката на държавата по отношение на наземното цифрово радиоразпръскване на радиопрограми (какъвто представлява например „ Национален план за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България“, приет от Министерския съвет). КРС констатириа, че такъв документ няма; Мнозинството от КРС приема, че задължително условие за започване на процедура по издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване (Т-DAB+) на територията на гр. София, е да е налице лицензирано съдържание, т.е. радиопрограми, които да се разпространяват чрез мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване. И двете хипотези на отказа са в противоречие с българското законодателство. По-горе посочихме как се разпределят правомощия между КРС и СЕМ за наземното цифрово радиоразпръскване. По отношение на плана, същият отбелязахме, че е приет още 2001 г. и същия не е част от фактическия състав за издаване на разрешение за наземно цифрово радио. Във всички случаи имуществена отговорност за причинени вреди носи Министерски съвет, както и Република България е застрашена от процедура по нарушаване на европейското законодателство. Цифровизацията при радиоразпръскването в България е между Сцила и Харибда, само българския съд, като Одисей, би могъл да преведе цифровото радио към европейските достижения.

Любомир Владикин – адвокат

Изображение – aopsan

  1. По идея от статия на член на КРС- Илия Христозов, публикувана в actualno.com, с наименование: „КРС нарушава закона към член, които не подкрепя решение на комисията да няма ново цифрово радио“
Споделяне

Tags: , , ,

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *