Новите предложения за промени в Закона за движение по пътищата

Новите предложения за промени в Закона за движение по пътищата

Закона за движение по пътищата

Новите предложения за промени в Закона за движение по пътищата –
3 в 1 или една неочаквано недобра комбинация

Повече от година не се беше появявал нов „революционен“ проект за промени в Закона за движение по пътищата, който да обещава да реши всички проблеми и да спре „войната по пътищата“.  Не, че не са нужни мерки  за предотвратяване на стотиците и хиляди жертви на пътя всяка година – за съжаление обаче, всички предложения до момента се оказват ялови, основно, защото запазват субективния момент при контрола и превенцията на нарушителите-човешкия фактор при органите по контрол.   Но ето, че новите предложения за промени в закона са вече са факт и този път те са по-революционни от всякога!

3 в 1 – катаджията на пътя ще съставя акт, ще определя наказанието на водача и накрая и евентуално и ще го глобява

Това е може би най-радикалното предложение за промяна в ЗДвП от десетилетия насам. Реално, то няма нищо общо с послено оповестения проект за промени в закона от началото на миналата година, когато се предвиждаше ЗДвП да се раздели на 3 части и дори бяха пуснати за обсъждане две от тях – Закон за водачите на МПС и нов ЗДвП. Всъщност, новите предложения за промени създават един особен ред, по който катаджиите ще ни наказват, различен от общия ред, приложим при останалите административни нарушения по Закона за административните нарушения и наказания, действащ сега, а именно – проверяващият екип съставя Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/; последният се изпраща на ръководителя на ведомството за определяне на наказание и издаване на Наказателно постановление /НП /, като при съставянето му съответният ръководител е длъжен да вземе предвид писмените възраженията на провинилото се лице и ако са основателни или става дума за маловажно нарушение – може да откаже налагане на санкция. И чак след влизане в законна сила на Наказателното постановление /т.е. ако не се обжалва пред съд/, подлежи на плащане наложената санкция, респективно се отнемат контролни точки на водача.

 При новият ред 3 в 1 обаче всичко това отпада, като служителят на КАТ на място на пътя ще издава един нов вид документ – Фиш за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание /ФУАННАН/, с който ще се установява извършването на нарушението, ще се определя наказанието и дори ще може да се приведе в изпъление последното, като се приеме на място дори заплащане на наложената чрез ПОС-терминал /чл. 165, ал. 2, т. 12 от действащия ЗДвП/  глоба, предлагайки отстъпка – ще се дължат само 70% при плащане веднага?!

Къде са проблемите при новия ред с ФУАННАН

Да започнем със служителите на КАТ, които ще го издават – това ще са същите тези пътни полицаи със средно образование и 3 до 6 месечна „специализация“ в института на МВР, които и сега ни пишат актовете. Разликата обаче е, че по сегашния ред имаме право на писмено Възражение срещу посоченото в АУАН, което възражение се разглежда задължително от техния началник, преди да издаде Наказателното постановление. По новия ред възраженията си ще можем да отправяме устно до актосъставителите, а ако желаем /и вероятно със същия успех/ – до арменския поп!

По-нататък по сегашния ред Наказателното постановление се издава от служител на МВР на ръководна позиция, с висше образование и обикновено немалко години практически опит. Защото определянето на приложимото наказание често не е толкова просто, тъй като законът му дава дискреция спрямо степента на обществена опасност, то да варира – напр. глобата да е между 50 и 150лв., в зависимот от това, дали е създадена опасност за останалите участници в движението и т.н. По новия ред можем да се досещаме, как „на място“ ще се преценява, дали да се наложи най-тежкото или по-леко наказание.

Не на последно място, сега съществува задължително изискване да се разгледа евентуално направено Възражение, преди съставянето на НП – което веднъж е форма на вътрешноведомствен контрол върху дейността на служителите на КАТ и втори път гарантира, че няма да се злоупотребява с правата на гражданите, спряни за проверка. Защото възражението се изписва на същата бланка, на която е съставен АУАН и така неизбежно ще стигне до очите и на съответния полицейски началник.

Не на последно място, по новия ред, единствената възможност водач да се защити срещу наложената му санкция /да не забравяме, че с ФУАННАН ще могат да се отнемат и контролни точки, включително и Свидетелството за управление при изчерпани точки или особено тежко нарушение/, ще бъде обжалването пред съд. При отпадането на вътрешноведомствения контрол, не е трудно да се досетим, че това неминуемо ще доведе до значително увеличаване на делата, по които КАТ следва да се явява като ответен орган, а ще натовари допълнително и съдебната ни система.

Има ли и добри намерения в предложенията

Безспорно, като добра следва да се определи идеята за премахване на хартиения контролен талон, който всеки водач е длъжен да носи с книжката си /СУМПС/.  Наистина е крайно време и КАТ да влезе в 21в. и във века на електронните технологии, да извършва отчета и контрола върху наказателните точки електронно. Нали неотдавна и затова на пътните полицаи бяха закупени таблети?!

Втората и по-важна добра амбиция на вносителите е решаването на проблема с т.нар. „рецидивисти“ на пътя, т.е. лицата, които имат десетки невръчени наказателни постановления, защото се укриват и отказват да ги получат, поради което не могат да бъдат санкционирани, вкл. да им бъде отнето СУМПС за извършените нарушения.

За съжаление обаче, реализацията и на двете добри идеи са основава главно на въвеждането на ФУАННАН, при който процесът по връчване на наказателното постановление на нарушителя се „интегрира“ в момента на съставяне на самия Акт за установяване на нарушението. Подобна законодателна техника обаче, както отбелязахме в началото, противоречи на общия ред по Закона за административните нарушения и наказания и още отсега е ясно, че ще има сериозна полемика относно допустимостта на създаването на подобен „привилигирован“ ред за катаджийските книжа спрямо тези, да кажем, по Закона за здравето, Закона за опазване на околната среда, Закона за водите и т.н., които са с не по-малка важност.

Истинските решения

Работещите решения срещу „рецидивистите“ и „войната на пътя“ са тези, при които не просто бързо ще бъдат санкционирани нарушителите на пътя, но и няма да има възможност за „измъкване“ на някои по-оправни нарушители, като същевремено не  се допуска и злоупотреба с добросъвестните шофьори. Защото, не един и два са случаите на документирани закононарушения от катаджии, варираши от традиционната „почерпка, за да не пишем“ и стигнем до последния особено скандален случай с групата във Вайбър на служители на КАТ, които продавали „абонаментно членство“ в нея, благодарение на което членовете на групата да получават актуална информация за разположението на камерите на КАТ за деня плюс други „екстри“?! При едновременно установяване на нарушения и налагане на санкции с ФУАННАН от едни и същи лица е налице много силен субективен елемент, без същевременно да са налице гаранции за безпристраност и обективност на пътните полицаи извършващи проверката. Още повече, че официален свидетелстващ документ, който да не е зависим от тяхната субективна преценка – напр. снимка от камера за скорост, която остава в паметта на устройството, в повечето случаи ще липсва. В този ред на мисли, е много вероятно, „рецидивистите“ на пътя, които и сега успяват да „се оправят“ на място при проверка, да могат да продължат да действат по същия начин и при предлаганите промени в закона, а корупционният натиск върху служителите на КАТ да се засили!

Частичен напредък в последно време, особено по отношение на връчване на наказателните постановления на водачи, които се укриват, бе постигнато с въвеждането на мобилните принтери в патрулките на КАТ, като при проверка всеки водач задължително се проверява и за невръчени НП и при наличие на такива, те се разпечатват и му се връчват. Тази линия може да бъде продължена, като например регистрираните МПС-та на  водачи с голям брой невръчени наказателни постановления биха могли приоритетно да бъдат проверявани и така да се стига и до съответния водач, който се укрива.

Горното, съчетано с разполагане на стационарни камери за скорост на най-натоварените и невралгични участъци от пътищата и дори евентуалното им свръзване с камерите на ТОЛ-системата, биха имали далеч по силен и възпиращ нарушителите ефект, отколкото даването на извънредни правомощия на пътните полицаи, близки в някои отношения до тези на средновековната инквизиция!

Що се касае до търсения от вносителите на законопроекта „незабавен санкциониращ ефект“, такъв и в момента може да се постига чрез прилагане на Принудителините административни мерки по глава Шеста от закона, които бяха съществено разширени през последните години.  Напр. временно (но незабавно) отнемане на СУМПС на водачи с алкохол над 0,5 на хиляда, или такива, извършили немаловажно нарушение на закона, или пък водачи с неплатени глоби. Към тях бяха добавени и правомощия на КАТ незабавно да спира от движение МПС-та на водачи, които са неизправни/имат нерегламентирани „подобрения“, или са без задължителната „Гражданска отговорност“, превишат скоростта в населено място с над 50 км/ч и т.н.

И не на последно място, крайно време е КАТ и МВР да започнат да работят сериозно по превенцията – по добрия пример на западните ни съседи от ЕС. Защото всички сме забелязали, как по пътищата в Западна Европа много рядко може да се види патрулен полицай, но същевременно дисциплината и културата на шофиране са на светлинни години от балканските /българските/ нрави!

Петър Славов – адвокат

Изображение – freepik

Споделяне

Tags: , , , , ,

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *