ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД да Ви информира за извършваните от адвокат Любомир Владикин дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

1. Данни за администратора и за контакт с него.

   Адвокат Любомир Владикин е адвокат от Софийска адвокатска колегия, вписан в единния регистър на адвокатите с Личен номер 1700087510, който съвместно със свои съмишленици, специалисти в областта на правото и икономиката, е създател на сайта bgalternative.eu.

   Целта на сайта е популяризиране на идеите на адвокат Любомир Владикин и екипа му от специалисти в областта на правото и икономиката, която има задача да утвърждава правовата държава, върховенството на закона, свободната стопанска инициатива, правото на Европейския съюз, чрез статии, становища, анализи и други материали за европейското и българско законодателство.

   Адвокат Любомир Владикин е администратор на личните данни, предоставени от потребителите на сайта bgalternative.eu, които се обработват при или по повод дейността на адвокат Любомир Владикин и екипа му по подпомагане гражданското общество, чрез предлагане на правни и икономически решения по проблеми в българската икономика и законодателство и правото на Европейския съюз.

   Адресът на администратора адвокат Любомир Владикин е: гр. София, ул. Златен рог № 16, ет.8, офиси 11-12  – на който адрес може да изпращате по пощата исканията си или лично да ги подадете.

   Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: edition.alternative@gmail.com.

2. Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

   Администраторът като адвокат, който съвместно с други адвокати участва в изборите за ръководни органи на Софийска адвокатска колегия през м. януари 2020 г., обработва лични данни на потребителите на сайта, когато такива данни бъдат предоставени със съгласието на потребителите чрез попълване на контактна форма, както и на законово основание, за следните легитимни цели::

– информиране на обществеността за проблеми в българската икономика и законодателство и правото на Европейския съюз.

– обсъждане на правни и икономически решения по проблеми в българската икономика и законодателство и правото на Европейския съюз..

   В тези случаи Аминистраторът обработва лични данни на лицата, предоставили свои данни, попълвайки контактната форма, за установяване на обратна връзка с Администратора и другите автори на статии, становища, анализи и други материали, публикувани на сайта.

   Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

3. Категории получатели на данни извън Адвокатското съдружие.

   Администраторът не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

   Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

  • Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (съдилища, прокуратура);
  • Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.

4. Срок за съхранение на данните.

   Като администратор на данни адвокат Любомир Владикин обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

5. Права на физическите лица-субекти на данни.

   Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

  • Право на достъп;
  • Право на коригиране на неточни или непълни данни;
  • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
  • Право на ограничение на обработването;
  • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
  • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.
  • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

   Горните права може да упражните чрез отправено искане до Администратора (писмено или по електронен път), в което следва да посочите конкретното си искане, като индивидуализирате в достатъчна степен искането си и данните, за които то се отнася. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на Администратора.

6. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда

   Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Административен съд – София.

7. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

   Администраторът не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации, за които не е приложим Регламент 2016/679.